വിരുന്നു ശാല

0

Near Railway Overbridge Bundi Road, NH 12, Kunadi, Electricity Board Area, Kota

അടുക്കളുടെ തരം: Indian

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Kota Industrial Area, Kota

Lotus Garden

Maximum capacity 2000 ആളുകള്

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 750₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 950₹ മതല്‍/വ്യക്തി

Aster Banquet Hall

Maximum capacity 500 ആളുകള്

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 550₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 750₹ മതല്‍/വ്യക്തി

Rose Banquet Hall

Maximum capacity 200 ആളുകള്

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 550₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, North Indian, South Indian, Continental, Italian, Rajasthani

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്വാഗത സ്ഥലം, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Civil Lines, Nayapura, Kota

അടുക്കളുടെ തരം: Chinese, Indian, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ടെറസ്

Station Road, Kota Junction, Kota, Rajasthan 324001, India, Kota

അടുക്കളുടെ തരം: Indian

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

Road No. 1, Lane Next to Bansal Classes, Bansal Classes, IPIA, Kota

അടുക്കളുടെ തരം: Chinese, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

71, Shopping Centre, Near Chawni Chouraha, Kunadi, Electricity Board Area, Kota

അടുക്കളുടെ തരം: Chinese, Continental, Indian

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Rajeev Gandhi Nagar, Instrumentation Limited Colony, Kota

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

18-c, Waqf Nagar, Dadabari, Kota

Ummed Bhawan Garden provides a huge area for large-scale events and magnificent celebrations. The wedding terrace can accommodate more than 5,000 guests. Our professional organizers will help to cope with the organization and conduct the event.

അടുക്കളുടെ തരം: Chinese, Italian, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ടെറസ്

Near Walmart, Jhalawar Road, Indraprastha Industrial Area, Kota

അടുക്കളുടെ തരം: Chinese, Continental, Indian

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ടെറസ്

4 , 5 and 6 R.K.Nagar, Before Borkhera Bridge, Baran Main Road, Shiv Nagar, Police Line, Kota

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക