ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

35,000 – 70,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 60,000₹

Bhatia prouction house

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍

70,000 – 90,000₹

ക്യാന്‍ഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, പ്രതിദിനം

10,000 – 12,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 1,50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 40,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

5,000 – 30,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 70,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

മുതല്‍80,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

6,000 – 15,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

5,000 – 8,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

300 – 500₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

1,00,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

6,000 – 25,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

5,000 – 25,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

40,000 – 50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

മുതല്‍45,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

10,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

25,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

5,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

മുതല്‍50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

മുതല്‍15,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

20,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

5,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക